VI KVALITETSÄKRAR DIN VERKSAMHET!

Kontrolltjänster

Arbetet med olika typer av kvalitetssäkring skapar ökad intern medvetenhet. Vi tänker att det är lite som att låta en extern partner göra en behovsanalys på sin verksamhet! Utgångspunkten hos våra kunder är oftast att man är i behov av en nulägesanalys för att kunna agera och sätta in relevanta actions. Många använder även kvalitetssäkring och Kontrolltjänster i förebyggande syfte. För att signalera vilka policys som gäller och skapa medvetenhet i organisationen.

Ålderskontroller

Vid en ålderskontroll gör vår personal provköp på åldersbegränsade varor för att säkerställa att rutiner om legitimation efterlevs. Bland kunderna finns exempelvis ICA. Precont utför ålderskontroller på samtliga ca 1400 ICA butiker i hela Sverige, från Trelleborg till Kiruna!

Storechecks/butiksinventering

En tjänst för leverantörer eller kedjor som vill få en överblick av produktplacering, lanseringar och kampanjer av företagets produkter. Vi arbetar oftast utifrån planogram och/eller inventeringslistor och rapporterar sedan i vårt digitala verktyg där kunden får en helhetssyn.

Hemgångskontroller

Ett oanmält besök av väktare i anslutning till personalentrén vid hemgång. På Precont är vi noggranna att i rekryteringsprocessen sålla fram ”serviceväktare”. Alternativt utbildar vi befintlig personal med rätt profil. Våra väktare utför enbart hemgångskontroller och blir följaktligen proffs på detta! Lokala regionchefer lägger omsorgsfullt planeringen och det finns alltid en snabbhet och flexibilitet att ta riktade kontroller eller anpassa efter önskemål.

Försäljningskontroller

Försäljningskontroller görs för att främja att företagets rutiner vid kassahantering följs samt för att upptäcka och förebygga avvikelser. Vår personal besöker uppdragsgivarens enheter och gör inköp av varor. Vi kontrollerar att kassapersonalen registrerar rätt belopp i kassan och tar emot betalning på korrekt sätt i enlighet med företagets regler.


Att arbeta med intern kvalitetssäkring

Behov

Hur ser det ut i dagsläget?

Utförande av kontroller

Löpande mätningar för att fånga ageranden.

Rapportering

Översiktlig återrapportering i egen portal.

Analys

Vad fungerar och vad fungerar inte?

Agerande

Förstärkning av rutiner och arbetssätt.


Läs om några av våra kunder och aktuella projekt

Kontakta någon av våra medarbetare